Οροι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Το νόμιμα αδειοδοτημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Αριθμός Αδείας:0206E60000501201 , Τουριστικό Γραφείο ”ZAPPAS TRAVEL” Ζάππας Δημήτριος, με έδρα την Αθήνα (Αιόλου 104, 6ος όροφος, 607 γραφείο), διαθέτει πολυετή εμπειρία σε όλων των ειδών τουριστικά ζητήματα, καθώς και στη διοργάνωση ταξιδιών, εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και πακέτων, ενοικιάσεων οχημάτων και κάθε είδους ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι να διαθέτουμε τις πιο αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες με σκοπό την διασφάλιση ευχάριστων ταξιδιωτικών εμπειριών των πελατών μας.
Για την άρτια εξυπηρέτησή σας είναι απαραίτητο να τηρούνται οι παρακάτω όροι συμμετοχής.

Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Γραφείου μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ολική αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους συμμετοχής, αυτόματα με την κράτηση τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

H τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους εκδρομείς. Εάν κάποιος απουσιάζει την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, επανακτά την επαφή με την ομάδα με δικά του έξοδα, όπως επίσης εάν απουσιάζει την ώρα της ξενάγησης θεωρείται ότι απουσιάζει οικειοθελώς. Καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΧΗΓΟΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ:

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος και έχει το δικαίωμα αλλαγής στις ώρες αναχώρησης και ξενάγησης ή ακόμα και μεταβολής του προγράμματος, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. ή λόγους ανωτέρας βίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια , εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Το Γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη. Στα σημεία αναχωρήσεων θα πρέπει να βρίσκεστε 15 λεπτά τουλάχιστον ώρα πριν την αναχώρησή σας.

Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός τουΣε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας εγγράφως προς το Γραφείο μας ) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 5 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ  για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του Τουριστικού Γραφείου μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές.

 

Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.

Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η ZAPPAS TRAVEL δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Τουριστικό Γραφείο μας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων ( πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Το Τουριστικό Γραφείο μας , δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις δρομολογημένων πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).

Τονίζεται ότι, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. 

Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο Γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.  Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του.

Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το Γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι 7 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής , οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:

Τέλος, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιοδήποτε πελάτη/εκδρομέα, εάν κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή απαραίτητο, ή κρίνει οτι θα επηρρεάσει την ασφάλεια των υπολοίπων επιβατών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε κράτησης σε περίπτωση που κριθέι απαραίτητο, ειδοποιώντας τον εκάστοτε επιβάτη έγκαιρα. Σας γνωστοποιούμε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πλήρης επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων, κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.

Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων κατά τη διάρκεια μίας εκδρομής εμφανίσει επιθετική ή οποιαδήποτε παράνομη ή ακραία συμπεριφορά, που δύναται να επηρρεάσει την ασφάλεια των συνεπιβαινόντων ή του προσωπικού, ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον συγκεκριμένο επιβάτη μαζί με τα πράγματά του, σε σημείο προσβάσιμο από άλλο μέσον μετακίνησης. Στην περίπτωση που ο επιβάτης αρνηθεί την απομάκρυνση με ειδοποίηση δια ζώσης, καλείται αρμόδια αρχή για τη διεκπαιρέωση της απομάκρυνσης, πάντα με τη νόμιμη οδό.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Οι εγγραφές/κρατήσεις αρχίζουν την ημέρα κυκλοφορίας του προγράμματος και λήγουν 2 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής ή νωρίτερα όταν συμπληρωθεί ο καθορισμένος για την εκδρομή αριθμός θέσεων. Για να θεωρηθεί η εγγραφή/κράτηση έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή τουλάχιστον της τιμής συμμετοχής που ορίζει το γραφείο, ανάλογα με την εκδρομή. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται στον προκαθορισμένο χρόνο που έχει ορίσει το γραφείο μας πριν την αναχώρηση, ανάλογα με την εκδρομή.

Οι πληρωμές (προκαταβολή-εξόφληση) καταβάλλονται στο γραφείο μας σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή μπορούν να κατατεθούν στους αριθμούς λογαριασμού που αναγράφονται σε κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής.

Ο εκδρομέας/συμμετέχοντας οφείλει να ενημερώνει το γραφείο εντός της προθεσμίας για την πληρωμή (σε περίπτωση εμβάσματος, αποστέλλει  το αποδεικτικό μεταφοράς). Καμία κατάθεση δεν δεσμεύει αυτόματα τη συμμετοχή, αν δεν έχει προηγηθεί τηλεφωνική κράτηση!

Τηλεφωνικές κρατήσεις ή άλλου είδους κρατήσεις (π.χ μέσω e-mail ή web site) που δεν επικυρώνονται εντός 3 ημερών με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει τις θέσεις.

Η κράτηση μπορεί να γίνει είτε ατομικά, είτε ως παρέα. Στην κράτηση μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, αριθμό ατόμων και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας).

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το Γραφείο μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη  και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Γραφείου μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Το Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Οι ακριβείς ημερομηνίες/περιθώριο ακυρώσεων και η πολιτική επιστροφών, αναγράφονται στο δημόσια ανηρτημένο πρόγραμμα της εκάστοτε εκδρομής. Πέραν των προδιαγεγραμμένων ημερομηνιών δεν προβλέπεται καμία επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά του προπληρωμένου ποσού σε άλλη ημερομηνία ή διαφορετική εκδρομή.

Ακύρωση συμμετοχής έως και την αναφερόμενη λήξη προθεσμίας καταβολής προκαταβολής/εξόφλησης, γίνεται επιστροφή 100% του εισπραχθέντου ποσού. Ακυρώσεις πέραν αυτού, καμία επιστροφή ή μεταφορά δεν γίνεται δεκτή.

Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας αναχωρήσεων, ούτε αντικατάσταση ξενοδοχείων σε άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος που δεν αλλάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα της εκδρομής. Επίσης, ασθένειες, ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα δεν στοιχειοθετούν ακύρωση εκδρομής χωρίς ακυρωτικά

ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:

Το κοστολόγιο των εκδρομών γίνεται βάση των τιμών που ισχύουν για δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια. Σε περίπτωση που ο εκδρομέας ταξιδεύει μόνος του είναι δυνατόν να μοιραστεί δίκλινο δωμάτιο με άλλον συνεπιβάτη εφ΄ όσον υπάρξει από κοινού συνεννόηση, αλλιώς η χρήση μονόκλινου είναι υποχρεωτική και η διαφορά πληρώνεται από τον εκδρομέα.

Το ίδιο ισχύει και όταν προκύπτει ακύρωση του ενός εκ των δύο συμμετεχόντων. Τα δωμάτια είναι στη διάθεση των πελατών ανάλογα με την πολιτική του ξενοδοχείου.

Επιπλέον ο εκδρομέας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο ξενοδοχείο τον αντίστοιχο φόρο διανυκτέρευσης (αναγράφεται πάντα στην ανάρτηση της εκάστοτε εκδρομής), ο οποίος επιβάλλεται σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα

ΠΑΡΑΠΟΝΑ:

Οι συμμετέχοντες στις εκδρομές του γραφείου μας μπορούν να εκφράσουν τα παράπονα/παρατηρήσεις τους για τυχόν ελλείψεις ή όχι καλής εκτέλεσης του προγράμματος, γραπτώς και εντός 7 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής.

Το γραφείο μας και οι εκδρομείς υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.